Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Bildirimi

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; Torbalı Ticaret Sicili nezdinde 3329 sicil numarası ile kayıtlı, 0861000510400027 Mersis numaralı, şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde bulunan Tukaş Gıda San ve Tic. A.Ş.’dir.

2. Veri İşleme Ne Demek?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Kişisel verilerinizi işlenirken;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleriz, Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder ve verilerin güncel olmasına özen gösteririz.

Bu kapsamda Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme yapar, kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurup, verilerin güvenliği için gerekli tedbirleri alırız. 

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya veri işleminin kanunlarda açıkça öngörüldüğü,  hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleminin zorunlu olduğu veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz. Diğer hallerde verileriniz ancak açık rızanız olması halinde işlenmektedir.

4. Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirket ve şirkete ait tesis güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi, çalışan ya da çalışan adayları kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuat gereği ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla sınırlı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, grup şirketlerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Bankalar, Denetmen Firmalar, Kolluk Kuvvetleri ile yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

6. KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11.maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

 

7.Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Tedbirler 

Şirket, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması adına hukuka uygun olarak işleme ve korunmanın temini ile yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu kapsam da çalışanlara ilgili mevzuatlar hakkında eğitimler verilmekte; çalışanlara ve hizmet alınan tedarikçilere gizlilik sözleşmeleri imzalatılmakta; güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik disiplin prosedürü uygulanmakta,  şirket içi denetimler yapılmakta ve çalışanlara bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

8. Haklarınız Kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimize Başvuru Yolları

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize elden iletebilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğin 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzaladıktan sonra elektronik imzalı formun şirketimizin tukas@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmesi  veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu doldurup imzalayarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Sürece ilişkin bilgi talepleriniz için şirketimizin www.tukas.com.tr adresinde bulunan formu kullanabilirsiniz. Şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Cevabını başvurucuya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket’in 10 (on) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilecektir.

KVKK’nın 14.maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hallerinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda açıkça belirtildiği üzere Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X